Infolinka (všedné dni 8.30–16.30)
0233 41 88 38

Zmeniť krajinu

Infolinka (všedné dni 8.30–16.30)
0233 41 88 38

Obchodné podmienky internetového obchodu PreAlergikov.sk

 1. Základné ustanovenia
 2. Uzatvorenie zmluvy a dodanie produktu
 3. Dostupné spôsoby dodania a platby
 4. Zrušenie objednávky, odstúpenie od zmluvy
 5. Záruka, zodpovednosť za chyby, reklamácie
 6. Ochrana osobných údajov, obchodné oznámenia
 7. Riešenie sporov
 8. Ostatné
 9. Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy
 10. Formulár na podanie reklamácie

 

1. Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ internetového obchodu: CM Trade Via s. r. o., IČO 25510681, IČ DPH SK4120041794, so sídlom v Brne, Maříkova 1899/1, PSČ 621 00, Česko, zapísaný v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka č. 29176, založený podľa práva Českej republiky (ďalej len „Predávajúci“)
 2. Kontakty Predávajúceho:
  1. Zákaznícka linka – otázky k produktom, cenám, objednávkam, reklamáciám a pod.: e-mail info@proalergiky.cz, telefón +421 233 418 838 alebo +420 541 212 450, chatovacia aplikácia na stránke
  2. Korešpondenčná adresa, prevádzkareň: Jundrovská 618/31, 624 00 Brno-Komín
 3. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „OP“) upravujú vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim v súvislosti s predajom produktov ponúkaných Predávajúcim.
 4. „Kupujúcim“ sa rozumie spotrebiteľ alebo organizácia, ktorému Predávajúci za odmenu poskytuje produkt, pričom:
  • „Spotrebiteľom“ sa rozumie každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzaviera zmluvu s Predávajúcim alebo s ním inak koná.
  • „Organizáciou“ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá s Predávajúcim uzaviera zmluvu alebo s ním inak komunikuje v súvislosti s vlastnou podnikateľskou alebo inou činnosťou, v rámci samostatného výkonu svojho povolania alebo v mene či na účet organizácie. Pokiaľ Kupujúci v objednávke uvedie identifikačné číslo osoby (IČO), berie na vedomie, že sa na neho v týchto OP vzťahujú pravidlá pre organizácie. Pokiaľ zmluvu s Predávajúcim uzaviera fyzická osoba ako zástupca právnickej alebo fyzickej osoby (napríklad v mene svojho zamestnávateľa), potom uzavretím tejto zmluvy vyhlasuje, že má oprávnenie za túto osobu robiť právne kroky a prijímať záväzky v zmluve uvedené.
 5. Fotografie produktov v ponuke Predávajúceho môžu byť ilustračné. Informácie o produktoch a cenách uvádzané Predávajúcim v jeho ponuke sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov platných v ČR a SR, nezahŕňajú však náklady na doručenie.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že konečné ceny produktov môžu byť uvádzané po zaokrúhlení na celé eurá v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Z toho dôvodu môže v konkrétnych prípadoch v konečnom súčte cien súčasne objednávaných produktov dochádzať k nepatrným rozdielom od jednoduchého súčtu uvedených cien.
 7. Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky. Potvrdenie obsahu zmluvy uzatvorenej v inej než písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne dohodnutého obsahu zmluvy, nemá právne účinky.
 8. Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany Kupujúceho neznamená prijatie ponuky.
 9. Kupujúcemu môže byť doručované na jeho elektronickú adresu.
 10. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2. Uzatvorenie zmluvy a dodanie produktu

 1. Zmluva je uzatvorená v okamihu, keď Predávajúci Kupujúcemu potvrdí objednávku. Uzatvorením zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito OP a že s nimi súhlasí.
 2. Predávajúci dodá produkty Kupujúcemu kompletné najneskôr do 15 dní od potvrdenia objednávky, pokiaľ pri jednotlivých produktoch neuvádza inú lehotu na dodanie. Ak je pri produkte uvedené „na sklade“, Predávajúci ho odošle najneskôr do dvoch pracovných dní. Ak Kupujúci objedná viac produktov s rôznou lehotou dostupnosti, obdobie dodania produktov sa prispôsobí produktu s najdlhšou lehotou dostupnosti. 
 3. Kupujúci je povinný produkt prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si produkt pri prevzatí čo najskôr prekontroloval. Kupujúci sa stane vlastníkom produktu až úplným zaplatením kúpnej ceny Predávajúcemu.
 4. Doklady k produktu, najmä daňový doklad, potvrdenie a certifikáty, odošle Predávajúci Kupujúcemu ihneď po prevzatí produktu, najneskôr do dvoch dní od prevzatia produktu Kupujúcim.
 5. Ak o to požiada Kupujúci, potvrdí mu Predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a ako dlho trvajú jeho povinnosti z chybného plnenia a akým spôsobom môže Kupujúci práva z nich uplatniť.
 6. Ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky Kupujúceho, nesie Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 7. Po odoslaní objednávky má Kupujúci možnosť využiť službu platobnej brány, ktorá ho presmeruje na internetové bankovníctvo jeho banky či na zabezpečenú stránku pre platbu kartou. Po realizácii transakcie odovzdá brána informáciu o jej uskutočnení Predávajúcemu, ktorý môže expedovať produkt ihneď po prijatí potvrdenia o úhrade. Prevody peňazí sú uskutočňované prostredníctvom bankových účtov spoločnosti ComGate Payments, a.s. Citlivé vstupné údaje, ktoré Kupujúci zadáva do systému internetového bankovníctva, sú chránené platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán. Spracovatelia platieb vidia iba informácie o transakcii, ktoré im banka s odoslanou transakciou oznámi.
 8. Ak Kupujúci neprevezme produkt v dohodnutej lehote z dôvodu na jeho strane, Predávajúci je oprávnený po tom, ako Kupujúceho preukázateľne e-mailom upozorní a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie, a Kupujúci produkt opäť neprevezme, od zmluvy odstúpiť a produkt vhodným spôsobom predať inej osobe. Náklady na uskladnenie a náklady na márne dodanie produktu z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane Kupujúceho v nevyhnutnej výške je Predávajúci oprávnený voči Kupujúcemu započítať na výťažok predaja. 
 9. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

3. Dostupné spôsoby dodania a platby

 1. Aktuálne ponúkané možnosti sú uvedené na samostatnej stránke Doprava a platba.

4. Zrušenie objednávky, odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť kedykoľvek pred dodaním produktu.
 2. Pokiaľ Predávajúci poskytol Kupujúcemu k objednanému produktu darček alebo iný bonus, odstúpením od zmluvy stráca Kupujúci nárok na tento bonus a je povinný ho vrátiť Predávajúcemu spolu s kúpeným produktom. Ak je bonusom služba, prípadne iná nehmotná vec, je Kupujúci povinný zdržať sa akéhokoľvek nakladania s ním a Predávajúci je oprávnený technickými prostriedkami Kupujúcemu v nakladaní s bonusom zabrániť (napr. zneprístupnením on-line služby). Ak nebude bonus Kupujúcim vrátený, bude jeho hodnota braná ako bezdôvodné obohatenie Kupujúceho. Ak nebude vrátenie bonusu možné (napr. z dôvodu jeho spotrebovania alebo neodobrateľnosti), vzniká Predávajúcemu právo na finančnú náhradu vo výške obvyklej ceny bonusu.

Kupujúcim je Spotrebiteľ

 1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej cez internet alebo telefonicky do 14 dní od prevzatia produktu alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia produktov či vykonanie platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa Spotrebiteľ v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou produktu.
 2. Odstúpenie od zmluvy Spotrebiteľ Predávajúcemu zašle alebo odovzdá v 14-dňovej lehote. Spotrebiteľ nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo zmluvy alebo predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia produktu.
 3. Na odstúpenie môže Spotrebiteľ využiť vzor formulára, ktorý nájde na konci týchto OP.
 4. Najneskôr do 14 dní od odstúpenia je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu doručiť (nie na dobierku) alebo odovzdať kúpený produkt. Produkt musí byť vrátený Predávajúcemu kompletný (vrátane prípadného príslušenstva a dokumentácie), najlepšie v pôvodnom obale. Náklady na vrátenie produktu nesie Spotrebiteľ, a to aj v prípade, keď tovar nemôže byť pre svoju povahu vrátený obvyklou poštovou cestou (nadrozmerný tovar). Spotrebiteľ odstupujúci od zmluvy môže Predávajúceho požiadať o zaistenie prepravy nadrozmerného tovaru späť Predávajúcemu. Cena za takú prepravu bude v rozmedzí 6–14 € podľa skutočných rozmerov a hmotnosti zásielky.
 5. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene produktu a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od Spotrebiteľa prijal, prípadne iným spôsobom, pokiaľ s tým Spotrebiteľ bude súhlasiť a nevzniknú tým Spotrebiteľovi ďalšie náklady. Ak Predávajúci ponúka v rámci určitého spôsobu dodania produktu niekoľko možností, je povinný Spotrebiteľovi nahradiť najlacnejšiu z nich. 
 6. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Spotrebiteľovi skôr, než mu Spotrebiteľ produkt odovzdá alebo preukáže, že produkt Predávajúcemu odoslal.
 7. Predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného produktu. Pokiaľ došlo k zníženiu hodnoty produktu porušením povinností Spotrebiteľa napr. opotrebením, znečistením či poškodením produktu, je Predávajúci oprávnený voči Spotrebiteľovi uplatniť nárok na náhradu tejto zníženej hodnoty.
 8. Lehota pre odstúpenie od zmluvy Spotrebiteľom sa predlžuje na 30 dní vtedy, pokiaľ Spotrebiteľ kúpený produkt vráti Predávajúcemu nepoužívaný, nepoškodený, kompletný a v pôvodnom obale. O tom, či tieto podmienky boli splnené a zmluva bude zrušená, rozhoduje Predávajúci.
 9. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy najmä v prípadoch, ak je objednaným produktom:
  • tovar, ktorý bol vyňatý z uzatvoreného obalu a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;
  • tovar, ktorý bol upravený podľa priania Spotrebiteľa alebo pre jeho osobu (zákazkový produkt);
  • tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze alebo ktorý bol nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
  • služba, ktorú Predávajúci poskytol s predchádzajúcom výslovným súhlasom Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy.

Kupujúcim je Organizácia

 1. Organizácia môže odstúpiť od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu alebo telefónu v prípade, že Predávajúci zmluvu neplní, je v omeškaní s dodaním produktu viac než 31 dní alebo dodaný produkt vykazuje podstatnú chybu.
 2. Odstúpenie musí byť písomné. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo objednávky, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia produktu.
 3. Predávajúci je povinný Organizácii vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene produktu a do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od Organizácie prijal.
 4. Predávajúci nie je povinný vrátiť sumu Organizácii skôr, než mu Organizácia produkt doručí alebo preukáže, že produkt Predávajúcemu odoslala.
 5. Ak je dohodnuté vrátenie sumy v hotovosti v sídle Predávajúceho, môže Predávajúci vyplatenie podmieňovať predložením osobného dokladu osoby, ktorá sumu preberá, alebo plnej moci udelenej štatutárnym zástupcom Organizácie tejto osobe (nie ak je táto osoba sama štatutárnym zástupcom).

Odstúpenie od zmluvy zo strany Predávajúceho

 1. Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť kedykoľvek pred dodaním produktu, pokiaľ nie je objektívne schopný z dôvodov na strane tretích osôb dodať Kupujúcemu produkt v lehote primeranej okolnostiam alebo pokiaľ vyjde najavo, že Kupujúci porušil už skôr uzatvorenú zmluvu s Predávajúcim.
 2. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy z dôvodu:
  • podstatného porušenia zmluvy zo strany Kupujúceho, najmä meškania s úhradou ceny alebo jej časti;
  • meškania s plnením akýchkoľvek iných záväzkov voči Predávajúcemu zo strany Kupujúceho.
 3. Predávajúci zároveň Kupujúceho upozorňuje, že zmluva nie je uzatvorená, pokiaľ sú tu oprávnené pochybnosti o skutočnej identite Kupujúceho alebo v prípade zjavných chýb v uvádzaných informáciách o produkte alebo cene.
 4. Ak Predávajúci odstúpi od zmluvy, má Kupujúci nárok na vrátenie už zaplatenej ceny za objednaný produkt, a to bezhotovostne na účet určený Kupujúcim. V prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany Kupujúceho je však Predávajúci oprávnený započítať preukázateľné pohľadávky vzniknuté v dôsledku porušenia povinností Kupujúcim (napr. škody alebo zvýšené náklady) oproti pohľadávke Kupujúceho.

5. Záruka, zodpovednosť za chyby, reklamácie

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky (predovšetkým zákonom č. 40/1964 Zb., Občianskym zákonníkom, a zákonom č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v znení neskorších predpisov).
 2. Predávajúci Kupujúcemu zodpovedá, že produkt v okamihu prevzatia Kupujúcim nemá chyby, najmä že:
  • produkt má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, také vlastnosti, ktoré Predávajúci opísal vo svojej ponuke alebo ktoré Kupujúci mohol očakávať s ohľadom na povahu a účel produktu;
  • produkt sa hodí na účel, ktorý na jeho použitie Predávajúci uvádza alebo na ktorý sa produkt tohto druhu obvykle používa;
  • produkt je kompletný, v zodpovedajúcom množstve, veľkosti či hmotnosti, obvyklom vyhotovení a akosti;
  • produkt vyhovuje požiadavkám právnych predpisov, zmluvným alebo aj predzmluvným parametrom.
 3. Pokiaľ sa chyba prejaví v priebehu dvanástich mesiacov od prevzatia produktu, predpokladá sa, že chyba existovala už pri prevzatí.
 4. Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté:
  • opotrebením produktu jeho obvyklým používaním;
  • poškodením produktu jeho používaním v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi nezodpovedajú prostrediu, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené;
  • poškodením produktu nevhodným alebo neopatrným používaním, preťažovaním, neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, neodborným zásahom alebo zmenou parametrov alebo zanedbaním starostlivosti o produkt;
  • poškodením produktu prírodnými živlami alebo vyššou mocou;
  • úpravou produktu Kupujúcim;
  • v dôsledku použitia produktu spolu s inou vecou, ktorá nie je s produktom kompatibilná alebo akokoľvek obmedzuje jeho funkčnosť;
  • nedodržaním návodu na použitie.
 5. Pri predávanom použitom produkte Predávajúci nezodpovedá za chyby zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia. Pri produktoch predávaných za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá. Namiesto práva na výmenu má Kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.
 6. Ak nie je Predávajúcim uvedené inak, na prípadné darčeky a iné bonusy, ktoré Predávajúci venuje Kupujúcemu k objednávaným produktom, sa zodpovednosť Predávajúceho za chyby nevzťahuje.
 7. Ak je Kupujúcim Spotrebiteľ, Predávajúci zodpovedá za chyby vzniknuté po prevzatí produktu v 24-mesačnej záručnej lehote alebo v lehote použiteľnosti uvedenej v ponuke, na obale produktu alebo v pripojenom návode. Ak je Kupujúcim Organizácia, záručná lehota sa dohoduje na 12 mesiacov. Ak je v ponuke produktu na stránkach Predávajúceho alebo v dokumentácii k produktu uvedená rozdielna dĺžka záručnej lehoty, má táto prednosť pred štandardnou lehotou uvedenou v tomto odseku.
 8. Záručná lehota sa končí rovnaký deň v mesiaci, t. j. s rovnakým číslom, ktoré platilo v deň prevzatia produktu, len o príslušný počet mesiacov neskôr. V tejto lehote môže Kupujúci uplatniť reklamáciu so súčasným odovzdaním alebo zaslaním reklamovaného produktu na adresu sídla Predávajúceho. V prípade oprávnenej reklamácie záručná lehota nebeží po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže produkt užívať.
 9. Na uplatnenie reklamácie môže Kupujúci využiť vzor formulára, ktorý nájde na konci týchto OP. 
 10. Predávajúci Kupujúcemu vydá písomné potvrdenie o tom, kedy Kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje. Po vybavení reklamácie ďalej Predávajúci Kupujúcemu vydá potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené Predávajúcim na vykonanie opravy.
 11. Ak je reklamácia oprávnená, má Kupujúci právo na úhradu nákladov účelne vynaložených na uplatnenie reklamácie (typicky poštovné za zaslanie produktu k reklamácii), a to do jedného mesiaca od uplynutia záručnej lehoty.
 12. Predávajúci nie je povinný nároku Kupujúceho vyhovieť, pokiaľ preukáže, že Kupujúci pred prevzatím o chybe produktu vedel alebo ju sám spôsobil.
 13. Predávajúci nie je oprávnený požadovať od Kupujúceho úhradu nákladov vynaložených na vybavenie neoprávnenej reklamácie.

6. Ochrana osobných údajov, obchodné oznámenia

 1. Kupujúci berie na vedomie, že ním poskytnuté osobné údaje budú Predávajúcim spracovávané a uchovávané v súlade so zákonnými predpismi o ochrane osobných údajov s cieľom plnenia predmetu zmluvy.
 2. Podrobnosti o rozsahu spracovávaných údajov sú opísané v samostatnom dokumente zásady ochrany osobných údajov.
 3. Kupujúci súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zasielaním obchodných oznámení Predávajúcim na elektronickú adresu či na telefónne číslo Kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči Kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiacu so spracovaním osobných údajov Kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom dokumentu zásady ochrany osobných údajov.
 4. Kupujúci môže Predávajúcemu oznámiť, že chce ukončiť zasielanie obchodných oznamov bez toho, aby mu tým vznikli akékoľvek náklady, a to prostredníctvom na to určenej internetovej stránky, na ktorú je možné pristúpiť pomocou odkazu uvedeného v každom takom ozname, alebo e-mailovej adresy, z ktorej oznámenie prijal.

7. Riešenie sporov

 1. Vzájomné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim riešia všeobecné súdy.
 2. Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, má právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať a vykonáva dozor nad dodržiavaním zákona, je Česká obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach www.coi.cz.
 3. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh Spotrebiteľa, a to iba v prípade, že sa spor nepodarilo s Predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh je možné podať najneskôr do 1 roku odo dňa, keď Spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u Predávajúceho prvýkrát.
 4. Spotrebiteľ má právo začať mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. Ostatné

 1. Ostatné tu neuvedené záležitosti sa riadia právnym poriadkom Českej republiky.
 2. Zmeny obchodných podmienok v inej než obojstranne odsúhlasenej písomnej forme sú vylúčené.

 

Tieto OP sú platné od 10. mája 2024. 

 


 

Príloha č. 1

Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy

Poučenie: Vrátený produkt nemusíte zasielať do Českej republiky, stačí ho zaslať na kontaktné miesto v SR, ktoré nám zásielku odovzdá. Produkt nám vo vhodnom, pokiaľ možno pôvodnom obale zašlite na nižšie uvedenú adresu spolu s dokladom o kúpe a výtlačkom vyplneného formulára na odstúpenie od zmluvy. Ak nemôžete formulár vytlačiť, pošlite nám ho e-mailom na reklamace@proalergiky.cz. Balík neposielajte na dobierku. 


Adresy pre doručenie zásielky (zvoľte podľa vami preferovaného dopravcu):

Slovenskou poštou: Službou SPS:
FROGMAN s.r.o., ID 17640M
P.O.BOX 901
Det. prac. Sihoť
911 01 Trenčín
FROGMAN s.r.o., ID 17640M
Bratislavská 785
911 05 Trenčín – Záblatie


Prevádzkovateľ e-shopu PreAlergikov.sk: 

CM Trade Via s. r. o.
IČO: 25510681
Jundrovská 618/31
624 00 BRNO
Česká republika

Vec: Odstúpenie od zmluvy – tovar kúpený cez internet

Dátum objednávky: ___________

Kúpené produkty: ___________

Uplatňujem svoj nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Dôvod odstúpenia od zmluvy:

(Uvedenie dôvodu odstúpenia nie je povinné, ale môže urýchliť vybavenie vašej požiadavky a pomôže nám skvalitňovať naše služby. Nehodiace sa škrtnite alebo zmažte.)

● nechcem uviesť

● nevyhovuje mi farba, veľkosť alebo iný parameter výrobku

● výrobok je poškodený alebo nefunkčný

● výrobok nemá vlastnosť sľubovanú v e-shope

● iný dôvod: ______________

 

Vracané peniaze preveďte na môj účet číslo: __________ /_____ vedený v _____________.

 

V _________ dňa ______

 

Celé meno, v tlačenej podobe aj podpis: ______________

 

Príloha č. 2

 

Overené našimi zákazníkmi

Heureka recenze
 • rýchly a spoľahlivý
Overený zákazník pred 12 dňami
 • Spoľahlivosť, ochota
 • Milé dámy na zakznickom centre
 • Tovar ktorý nebol skladom, dodali neskôr (bez nutnosti platiť 2x poštovné)
Overený zákazník pred 26 dňami
 • Skvela kvalita vyrobkov, rychlost dodania
Overený zákazník pred 29 dňami