Infolinka (všedné dni 8.30–16.30)
0233 41 88 38

Zmeniť krajinu

Infolinka (všedné dni 8.30–16.30)
0233 41 88 38

Zásady ochrany osobných údajov společnosti CM Trade

CM Trade Via, s. r. o., IČO: 255 10 681, so sídlom Jundrovská 618/31, 624 00 Brno, Česko, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 29176 (ďalej len „CM Trade Via“ alebo „my“), týmto v pozícii prevádzkovateľa a sprostredkovateľa osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), informuje všetkých svojich zákazníkov, klientov a obchodných partnerov, ak sú fyzickými osobami, či zamestnancov svojich klientov a obchodných partnerov, prípadne uchádzačov o zamestnanie alebo návštevníkov a používateľov internetových stránok www.prealergikov.sk (ďalej len „Dotknuté osoby“ alebo „Vy“), o základných aspektoch spracúvania ich osobných údajov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) stanovujú základ, podľa ktorého budeme spracúvať akékoľvek osobné údaje, ktoré od Vás získame alebo ktoré nám poskytnete, ak budú tieto napĺňať nižšie uvedené špecifiká.

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť CM Trade Via, s. r. o., IČO: 255 10 681, so sídlom Jundrovská 618/31, 624 00 Brno, Česko, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 29176.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa osobných údajov:

 • e-mail: info@proalergiky.cz;
 • pošta: Jundrovská 618/31, 624 00 Brno-Komín, Česká republika

Prečítajte si, prosím, pozorne nasledujúci text, aby ste pochopili postupy týkajúce sa Vašich osobných údajov a ako s nimi budeme nakladať.

Uplatňujeme prehľadný prístup k vysvetleniu svojich postupov na ochranu osobných údajov tak, ako to odporúčajú dozorné orgány v súlade s Nariadením a Zákonom. Znamená to, že sa snažíme poskytnúť vám iba relevantné informácie o ochrane súkromia týkajúce sa plnenia našich zákonných povinností, vašich zmluvných vzťahov s nami, využívania našich služieb a interakcie na webových stránkach www.prealergikov.sk, a na to využívame jednoduchú formu týchto Zásad. Ak nám chcete poskytnúť spätnú väzbu či položiť akékoľvek otázky, neváhajte nás, prosím, kontaktovať.

Údaje, ktoré o Vás spracúvame, a účely spracúvania

Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, aké a ako Vaše osobné údaje spracúvame a na aké účely ich využívame, s cieľom, aby sme fungovali efektívnejšie v poskytovaní odborných informácií o ochrane osobných údajov a umožňovali Vám získať podstatné informácie o ochrane osobných údajov. 

Môžeme o Vás zhromažďovať a spracúvať údaje v prípade, keď sa chystáte kúpiť alebo si už kúpite nami ponúkané produkty, keď sa chystáte využiť alebo už využívate naše služby, keď s nami uzatvárate zmluvu či s nami inak komunikujete, alebo navštívite či inak používate naše webové stránky.

Vaše osobné údaje získavame z niekoľkých zdrojov. Primárnym zdrojom Vašich osobných údajov ste Vy osobne alebo Vaša spoločnosť, prípadne spoločnosť, ktorú zastupujete (napr. keď s Vami uzatvárame zmluvu a Vy osobne, alebo spoločnosť, ktorú zastupujete, nám na tieto účely odovzdáte svoje identifikačné údaje či platobné údaje, prípadne nám zašlete svoj životopis). Vaše osobné údaje ďalej môžeme na vyššie uvedené účely získavať aj z verejne dostupných zdrojov, ako sú napr. verejné zoznamy a registre (napr. obchodný register či živnostenský register) alebo nám ich môžu poskytnúť tretie strany či sa môžu zbierať automaticky (napr. súbory cookie na webových stránkach).

Najmä je to v prípadoch, keď:

 1. to je nutné na splnenie zmluvy (napr. poskytnutie služieb, pracovná zmluva, zmluva o spolupráci či iná zmluva), ktorej ste Vy alebo spoločnosť či iná právnická osoba, s ktorou ste v určitom vzťahu, zmluvnou stranou, alebo na vykonanie opatrení pred uzavretím takej zmluvy (napr. výberové konanie s uchádzačmi o zamestnanie či rokovanie s potenciálnymi klientmi a partnermi); alebo
 2. vyžadujú to po nás príslušné právne predpisy (napr. pracovnoprávne predpisy, daňové predpisy a pod.); alebo
 3. ste nám na to udelili svoj súhlas (napr. e-mailová adresa na zasielanie marketingových oznámení), pričom svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať; alebo
 4. je to naším oprávneným záujmom v záujme zvyšovania kvality našich služieb Vám poskytovaných, v súvislosti s nadväzujúcim informovaním o novinkách týkajúcich sa CM Trade Via voči našim klientom alebo napríklad identifikácia osôb v priestoroch recepcie, ochrana siete proti poškodzujúcemu konaniu.

Niektoré z týchto informácií nám môžete poskytnúť komunikáciou s nami napr. prostredníctvom telefónu, e-mailu či inak. Niektoré z nich ďalej zhromažďujeme automaticky, napr. použitím súborov cookie, keď navštevujete naše webové stránky. 

Prijímame a uchovávame informácie, ktoré nám poskytnete akýmkoľvek spôsobom, vrátane informácií, ktoré nám poskytnete v prípade, že máte záujem o naše služby či počas výberového konania, ak sa u nás uchádzate o zamestnanie.

Poskytnutie akýchkoľvek informácií je dobrovoľné s výnimkou prípadov, keď je uvedené niečo iné (zákonná povinnosť poskytnúť údaje).

Rešpektujeme zásadu minimalizácie údajov, keď uchovávame iba osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na nutný rozsah vo vzťahu k účelom, na ktoré sa spracúvajú.

Ide predovšetkým, nie však výlučne, o tieto prípady spracúvania vo vzťahu k našim zákazníkom, návštevníkom a používateľom našich webových stránok:

Spracovanie objednávok a uzatvorenie kúpnych zmlúv – zákazníci a zamestnanci obchodných partnerov

Právný titul plnenie zmluvy
Osobné údaje najmä adresa, IČ DPH/DIČ fyzickej osoby, dodacia adresa, e-mail, meno, priezvisko, telefón, číslo bankového účtu
Účel spracovania vybavenie objednávok, dodávka objednaného tovaru, archivácia pre prípad reklamácií, sporov alebo zmien v zmluve
Doba spracovania 10 rokov
Príjemcovia/spracovatelia účtovník, externý expedičný sklad, prepravca zásielok, sprostredkovateľ on-line platieb (len e-mail), autor a administrátor webových aplikácií, poskytovateľ webhostingu, správca ICT

 

Právný titul zákonná povinnosť
Osobné údaje najmä adresa, číslo bankového účtu, e-mail, meno, priezvisko, telefón
Účel spracovania evidencia daňových povinností
Doba spracovania 10 rokov
Spracovatelia účtovník, externý expedičný sklad, prepravca zásielok, sprostredkovateľ on-line platieb (len e-mail)
Príjemcovia/spracovatelia vývojár a administrátor webových aplikácií, poskytovateľ webhostingu, správca ICT

Vybavenie reklamácie

Právný titul zákonná povinnosť
Osobné údaje najmä adresa, IČ DPH/DIČ fyzickej osoby, dodacia adresa, e-mail, meno, priezvisko, telefón, číslo bankového účtu
Účel spracovania evidencia histórie reklamácií
Doba spracovania 1 mesiac
Příjemnci/zpracovatelé servis/opravovňa

 

Právný titul oprávněný záměr
Osobné údaje najmä adresa, IČ DPH fyzickej osoby, dodacia adresa, e-mail, meno, priezvisko, telefón, číslo bankového účtu
Účel spracovania evidencia histórie reklamácií, ochrana oprávnených záujmov
Doba spracovania 5 rokov
Príjemcovia/spracovatelia právni a iní poradcovia

Registrácia užívateľa na stránkach (zriadenie užívateľského účtu)

Právný titul súhlas
Osobné údaje najmä e-mail: prezývka, podobizeň - fotografie, meno a priezvisko, pohlavie, ďalšie kontaktné údaje (napr. telefón), históriu Vašich činností na portáli, údaje o Vašich záujmoch v rámci portálu, informácie o využitých službách, informácie z internetového prehliadača, ktorý používate, najmä cookies
Účel spracovania zriadenie a vedenie užívateľských účtov pre prístup k vybraným službám portálu PreAlergikov.sk
Doba spracovania do odvolania súhlasu, prípadne 5 rokov od poslednej aktivity
Príjemcovia/spracovatelia vývojár a administrátor webových aplikácií, poskytovateľ webhostingu

Komunikácia cez kontaktný formulár alebo chatovú aplikáciu

Právný titul oprávnený záujem 
Osobné údaje najmä e-mail, meno, priezvisko, telefón
Účel spracovania vybavenie otázok, dopytov, požiadaviek či pripomienok užívateľov/zákazníkov
Doba spracovania 10 rokov
Príjemcovia/spracovatelia vývojár a administrátor webových aplikácií, poskytovateľ webhostingu

Otázka užívateľa v odbornej poradni

Právný titul súhlas
Osobné údaje najmä e-mail; prezývka; podobizeň – fotografie; meno a priezvisko; pohlavie; ďalšie kontaktné údaje (napr. telefón); históriu Vašich činností na portáli; údaje o Vašich záujmoch v rámci portálu; údaje o Vašom zdravotnom stave; informácie o využitých službách; informácie z internetového prehliadača, ktorý používate, najmä cookies
Účel spracovania evidencia užívateľov za účelom zodpovedania a zverejnenia ich otázok položených v odbornej poradni portálu PreAlergikov.sk
Doba spracovania časovo neobmedzene, do odvolania súhlasu
Príjemcovia/spracovatelia vývojár a administrátor webových aplikácií, poskytovateľ webhostingu

Prihlásenie užívateľa do súťaže

Právný titul súhlas
Osobné údaje najmä e-mail, meno, priezvisko, telefón
Účel spracovania evidencia údajov pre účely oznámenia prípadnej výhry v súťaži na PreAlergikov.sk
Doba spracovania 1 rok
Príjemcovia/spracovatelia vývojár a administrátor webových aplikácií, poskytovateľ webhostingu

Marketing, najmä priamy marketing

Právný titul oprávnený záujem 
Osobné údaje e-mail, telefón
Účel spracovania obchodná komunikácia s existujúcimi zákazníkmi
Doba spracovania 10 rokov
Příjemnci/zpracovatelé vývojár a administrátor webových aplikácií, poskytovateľ webhostingu, správca ICT, poskytovateľ služby pre rozosielanie hromadných e-mailov či SMS

 

Právný titul súhlas
Osobné údaje e-mail, telefón
Účel spracovania obchodná komunikácia s potenciálnymi zákazníkmi, užívateľmi a fanúšikmi stránok
Doba spracovania 10 rokov
Príjemcovia/spracovatelia vývojár a administrátor webových aplikácií, poskytovateľ webhostingu, správca ICT, poskytovateľ služby pre rozosielanie hromadných e-mailov či SMS

Zákaznícke hodnotenie internetového obchodu na portáli Heureka.sk

Vašu spokojnosť s nákupom v našom e-shope zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, ich zasielanie neodmietnete. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní Vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie Vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu na tieto účely môžeme poskytovať informácie o zakúpenom tovare a Vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov poskytované žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade Vašej námietky Vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Súbory cookie

Naše webové stránky používajú súbory „cookie“ a ďalšie technológie, ktoré ukladajú malé množstvo dát do Vášho počítača či zariadenia, aby umožnili zber štatistických informácií z Vášho webového prehliadača. Súbory cookie sa na internete bežne používajú a umožňujú webovým stránkam/portálu rozpoznať zariadenie používateľa bez toho, aby jednoznačne identifikovali individuálnu osobu, ktorá počítač používa. Tieto technológie Vám uľahčujú prihlásiť sa na stránku a používať ju, poskytujú nám spätnú väzbu o tom, ktorú časť stránok navštevujete, takže môžeme posudzovať efektivitu stránok a umožniť Vám lepšiu používateľskú skúsenosť.

Ďalšie informácie o súboroch cookie vrátane toho, ako zistiť, ktoré súbory cookie boli nastavené a ako ich spravovať, zablokovať a zmazať, nájdete na webových stránkach www.allaboutcookies.org. Môžete taktiež nastaviť svoj prehliadač tak, aby žiadne súbory cookie neprijímal. 

Využitie informácií

Informácie, ktoré o Vás zhromažďujeme, používame najmä na to, aby sme Vám poskytli naše produkty či služby, plnili naše zmluvné záväzky voči Vám či ostatným subjektom, plnili naše zákonné povinnosti, upozornili Vás na zmeny v našich službách alebo aby sme naše služby vylepšovali

Vaše osobné údaje využívame na účely, na ktoré sme ich získali.

Vaše vybrané údaje (e-mailová adresa) používame zároveň na účely priameho marketingu.

Pri spracovaní Vašich osobných údajov nedochádza k žiadnemu rozhodovaniu založenému výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo by sa Vás obdobným spôsobom významne dotýkalo.

Oznamovanie Vašich informácií

Vaše osobné údaje neoznámime nikomu okrem prípadov, ako sú uvedené v týchto Zásadách.

CM Trade Via môže osobné údaje v rozsahu identifikačných údajov klienta, prípadne zástupcu klienta, zverejniť vo svojich propagačných materiáloch, ak je tak dopredu dohodnuté s klientom.

Vaše osobné údaje môžeme v odôvodnených prípadoch a v nutnom rozsahu zdieľať s nasledujúcimi tretími stranami:

 • zmluvnými partnermi CM Trade Via, ak je to nutné na realizáciu zmluvného vzťahu či pre bežné fungovanie CM Trade Via (napr. poskytovateľ cloudových a hostingových služieb, poskytovateľ a správca IT infraštruktúry, poskytovateľ poštových služieb, prekladateľské agentúry, správa webových stránok atď.);
 • iným subjektom v prípadoch, keď nám poskytnutie takých údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. orgány štátnej správy, súdy, Polícia SR atď.).

Osobné údaje tretích osôb

Osobné údaje tretích osôb, ktorými sa rozumejú osobné údaje zamestnancov a partnerov či spolupracovníkov klientov či obchodných partnerov CM Trade Via a ďalších fyzických osôb podieľajúcich sa na spolupráci s CM Trade Via, popr. iné údaje, ktoré CM Trade Via dostane od klienta či obchodného partnera v súvislosti s uzavretím či plnením zmluvy, budú spracované v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Osobné údaje CM Trade Via použije na účely plnenia zmlúv s klientmi či dodávateľmi. CM Trade Via bude spracúvať osobné údaje tretích osôb počas trvania zmluvného vzťahu a ďalej na čas stanovený osobitnými právnymi predpismi, ak sú také. Dlhšie sa budú potom uchovávať, ak vznikne v odôvodnenom prípade potreba uchovávať údaje v súvislosti s konkrétnym prípadom.

Zabezpečenie údajov

Zaisťujeme adekvátne procedúry, aby sme zamedzili neautorizovanému prístupu k osobným údajom a ich zneužitiu.

Aby sme ochránili a zabezpečili osobné údaje, ktoré nám poskytujete, používame potrebné a vhodné systémy a procedúry. Využívame taktiež bezpečnostné procedúry a technické a fyzické obmedzenia pre prístup k osobným údajom a ich použitiu na našich serveroch. Prístup k osobným údajom má iba autorizovaný personál, ktorý s dátami pracuje.

Dĺžka uchovávania vašich osobných údajov

Pri nakladaní s Vašimi osobnými údajmi na konkrétne účely rešpektujeme zásadu obmedzenia uloženia, keď Vaše osobné údaje uchovávame iba po nevyhnutný čas. 

CM Trade Via spracúva osobné údaje tretích osôb počas trvania právneho základu spracúvania a ďalej na čas stanovený osobitnými právnymi predpismi, ak sú také. Dlhšie sa budú potom uchovávať, ak vznikne v odôvodnenom prípade potreba uchovávať údaje v súvislosti s konkrétnym prípadom.

Uchovávame Vaše osobné údaje počas trvania nášho zmluvného vzťahu na účely výkonu práv a povinností z neho plynúcich, aj po jeho skončení na ďalšie nutné účely, ako je dodržiavanie našich právnych povinností, zmluvných záväzkov, riešenie sporov a právne vymáhanie oprávnených nárokov či pre prípadné správne konania. Tieto potreby sú rozdielne v závislosti od konkrétneho dôvodu ich uchovania, a preto sa dĺžka uchovávania rôznych druhov Vašich osobných údajov v konkrétnych prípadoch výrazne líši, pričom môže dosahovať až 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, s výnimkou prípadov ďalšieho uchovania vyžadovaného právnymi predpismi (napr. mzdové listy).

Vo výnimočných prípadoch, napríklad pri vedení súdneho sporu, môže z dôvodu ochrany našich oprávnených záujmov dôjsť aj k dlhšiemu uchovaniu niektorých dokladov obsahujúcich Vaše osobné údaje. Ide najmä o prípady, keď by sme museli tieto doklady predkladať ako dôkazy v súdnom spore, v správnom konaní alebo z dôvodu výkonu rozhodnutia.

Vaše práva

Ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov práva vyplývajúce z právnych predpisov a ktoré môžete kedykoľvek uplatniť. Ide o právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu a doplnenie nepresných a neúplných osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „byť zabudnutý“), (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) na prenositeľnosť údajov a (vi) právo vzniesť námietku.

 • právo na prístup k osobným údajom – máte právo získať od nás informácie o tom, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, spracúvame alebo nie, a ak to tak je, potom máte právo k týmto osobným údajom získať prístup;
 • právo na opravu osobných údajov – v prípade, že sa domnievate, že spracúvame nepresné alebo neúplné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, máte právo na ich opravu, prípadne máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia;
 • právo na vymazanie osobných údajov (právo „byť zabudnutý“) – v prípade, že nás požiadate o vymazanie svojich osobných údajov, bez zbytočného odkladu tak urobíme, a to najmä v prípade, že:
  1. (i) Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracúvané;
  2. (ii) Vaše osobné údaje sa spracúvajú na základe Vami udeleného súhlasu a tento súhlas odvoláte a zároveň neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracúvanie;
  3. (iii) Vznesiete námietky proti spracúvaniu svojich osobných údajov a zároveň neexistujú žiadne prevažujúce či oprávnené dôvody na spracúvanie Vašich osobných údajov;
  4. (iv) Vaše osobné údaje sa spracúvajú protiprávne;
  5. (v) odpadla zákonná povinnosť na spracúvanie stanovená právom Európskej únie alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi.
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – máte právo požiadať nás o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, a to v prípade, že:
  1. (i) popierate presnosť osobných údajov;
  2. (ii) spracúvanie je protiprávne a zároveň ste odmietli vymazanie osobných údajov a žiadate o obmedzenie ich použitia;
  3. (iii) Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracúvania, ale zároveň ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
  4. (iv) Vzniesli ste námietku proti spracúvaniu svojich osobných údajov a zatiaľ nebolo overené, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
 • právo na prenositeľnosť osobných údajov – na základe Vašej žiadosti využiť svoje práva na prenositeľnosť údajov odovzdáme Vaše osobné údaje spracúvané na základe zmluvy alebo súhlasu a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte Vám či inému prevádzkovateľovi. V prípade, že by výkonom tohto práva boli nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb, nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť;
 • právo vzniesť námietku – máte právo vzniesť námietku proti spracúvaniu svojich osobných údajov na účely verejného záujmu alebo na účely nášho oprávneného záujmu. Ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na našom oprávnenom záujme (vrátane priameho marketingu), môžete vzniesť námietku proti tomuto spracúvaniu, ak sa toto spracúvanie týka namietaného účelu. V takom prípade sa už nebudú Vaše osobné údaje na tento účel spracúvať.

Zároveň upozorňujeme, že v prípade, že ste nám udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to poštou na adrese nášho sídla alebo e-mailom na info@proalergiky.cz.

Ďalej upozorňujeme aj na možnosť podať prípadnú sťažnosť na dozornom úrade na ochranu osobných údajov, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, adresa: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice, e-mail: posta@uoou.cz, ak sa domnievate, že spracúvaním Vašich osobných údajov je porušený právny predpis či Vaše práva. 

Ak si v prípade potreby želáte uplatniť niektoré zo svojich práv, kontaktujte nás, prosím, na e-mailovej adrese info@proalergiky.cz alebo poštou na adrese nášho sídla.

Zmeny našich zásad ochrany osobných údajov

Akékoľvek zmeny, ktoré môžeme v budúcnosti v týchto našich Zásadách urobiť, budú publikované na tejto stránke a ak to bude vhodné, upozorníme Vás na ne e-mailom. Kontrolujte, prosím, teda tieto stránky, aby ste sa dozvedeli o všetkých aktualizáciách a zmenách našich Zásad ochrany osobných údajov.

Kontaktujte nás

Vo veci spracúvania Vašich osobných údajov nás môžete nás kedykoľvek kontaktovať zaslaním e-mailu na info@proalergiky.cz alebo poštou na adrese nášho sídla.

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti poskytnúť kópie spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo z tohto dôvodu účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

Vyjadrenia a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného (1) mesiaca od doručenia kompletného oznámenia. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva (2) mesiace. O predĺžení vrátane uvedenia dôvodov by sme Vás informovali.

Tieto Zásady sú účinné od 1. 9. 2022 a budú pravidelne aktualizované. Platnú verziu nájdete vždy na adrese www.prealegikov.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov.

 

CM Trade Via, s. r. o.

Overené našimi zákazníkmi

Heureka recenze
 • rýchly a spoľahlivý
Overený zákazník pred 12 dňami
 • Spoľahlivosť, ochota
 • Milé dámy na zakznickom centre
 • Tovar ktorý nebol skladom, dodali neskôr (bez nutnosti platiť 2x poštovné)
Overený zákazník pred 26 dňami
 • Skvela kvalita vyrobkov, rychlost dodania
Overený zákazník pred 29 dňami